Choose Language: EnglishВие разглеждате: Начало > Продукти >BS-415

BS-415

Електронно Управление на Инкубаторен и Люпилен шкаф

приложение:

Режими на работа

Системата може да работи в режим "индикация" или "управление". Работния
режим се превключва лесно, от единствения голям бутон на лицевия панел,
а на индикатора се изписва "Control" или "Display".

В режим на "индикация", контролерът измерва непрекъснато температурата от двете сонди в шкафа и индицира стойностите на дисплея заедно с изчислената средна температура. Едновременно с това се индицира измерената стойност от сондата за влажност. Показва се състоянието на всички изпълнителни органи - врата (отворена или затворена), вентилатор (включен, изключен или се върти), овлажнител (включен или изключен), охладител (включен или изключен), обръщач (напред, назад, по средата, време до следващо обръщане). Изпълнителните органи са изключени, а сирената не се задейства при отваряне на вратата. Този режим се използва за обслужващи дейности за работа с продукцията в инкубаторния шкаф.

В режим "управление" се следят температурата и влажността, като техните показания рефлектират към управление на изпълнителните органи. Системата се стреми да поддържа зададената температура с долна и горна температурна граница от менютата за настройка на модула или предадени дистанционно от компютър. Работата на 3-те нагревателни секции се променя динамично с цел плавно и точно поддържане. Състоянието на нагревателите се индицира на дисплея и светлинната колонка. При превишаване на температурата се задейства охладителя при изключени нагреватели, а при преминаване на критично висока температура се задейства сирената.


лицев панел на контролера

Работата на овлажнителя се определя от зададените ръчно или чрез компютър горна и долна граница за поддържане на влажността. От показанията на сондата за влажност в обема на шкафа се управлява двигателя на овлажнителя, а състоянието му се индицира на дисплея на модула и на светлинната колонка. Излизането извън зададените граници на параметъра влажност задейства сирената и червената светлина на колонката.

В контролера непрекъснато се брои времето до следващото обръщане на яйцата. Времето се задава във формат минути:секунди, като максимално може да се въведе 59:59. В режим "управление" автоматично се задейства обръщателния механизъм при изтичане на зададеното време. Механизмът се премества самостоятелно до противоположната позиция и спира при нейното достигане. Времето до следващото обръщане се показва непрекъснато на дисплея, както и положението на механизма - напред, назад или в средата. На лицевия панел са изведени 3 бутона за работа на персонала с обръщателния механизъм. Само с едно натискане може да се премести в едно от трите положения - напред, назад или по средата. В индикаторен режим системата не управлява обръщача.

В режим "управление" всяко отваряне на вратата задейства сирената и червената светлина на светлинната колонка. Вентилаторът автоматично е непрекъснато включен, а въртенето се индицира на дисплея, като при регистрирано спиране се задейства сирена. Преминаването в режим индикация спира вентилатора и позволява отваряне на вратата, без да задейства сирена.

 

• Инкубаторни шкафове
• Люпилни шкафове
• Инкубатори тип "Оптима"